STANDARD SALGSBETINGELSER FOR FORBRUKERKJØP AV VARER OVER INTERNETT

 

Innledning

 

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av Varer over internett («Avtalen»). Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og e-handelsloven. Samtlige av disse lovene gir forbrukeren enkelte ufravikelige rettigheter.

Vilkårene i denne Avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

 

 

1. Avtalen

 

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke er i strid med ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

 

2. Partene

 

«Selger» er Mølla Kaffebar Cathrine Riis-Ulsbøl, Arbeidergata 15, 3050 Mjøndalen, kontaktdata cru@mollakaffebar.no, organisasjonsnummer 922746494, og betegnes i det følgende som Selger/Selgeren.

«Kjøper» er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som Kjøper/Kjøperen.

 

3. Vare

 

Selger opptrer som en formidler av mat og drikke. Samtlige av de tilbud som gis til forbrukeren igjennom Selger sin formidlingsportal defineres som en «Vare». Varen(e) er gjenstand for de reguleringer som følger av denne Avtalen.

 

4. Pris

 

Den oppgitte prisen for Varen og tjenester er den totale prisen Kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som Selger før kjøpet ikke har informert om, skal ikke belastes Kjøper.

 

5. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når Kjøperen bekrefter betaling i Vipps Hurtigkasse.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i Kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

Ved inngåelse av Avtalen bekrefter Kjøperen å oppfylle eventuelle lovpålagte krav til alder, samt samtykker til underleverandørers og samarbeidspartneres vilkår dersom de inngår som ledd i Avtalen og utførelsen av denne.

 

6. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for Varen fra det tidspunkt den blir påbegynt hos Selgeren med hensikt å levere til Kjøperen.

Dersom Kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som Varen sendes.

Kjøperen er selv ansvarlig for at forpliktet betaling kan gjennomføres.

 

7. Levering

Levering skjer når Kjøperen, eller en annen person som opptrer på Kjøpers vegne, har overtatt Varen.

Kjøperen er ansvarlig for å oppgi leveringsinformasjon i bestillingen som dato, tid og sted. Selgeren skal levere Varen til Kjøper uten unødig.

Levering vil normalt skje så fort som mulig etter avtaleinngåelsen, hensyntatt pågang hos Selger og oppdrags/leveransemengde.

Kjøperen er selv ansvarlig for å være tilstede ved levering og bærer ansvaret for Varen om Kjøperen ikke er tilstede ved levering. Selger er kun forpliktet til å forsøke levering av Varen én – 1 – gang.

Kjøper er ansvarlig for å sørge for at bestilling av Varen har skjedd innenfor det tidsrommet hvor Selger har åpent. Bestillinger utenfor åpningstid vil ikke behandles, og Kjøper vil ikke kunne gjøre gjeldende noen misligholdsbeføyelser som følge av forsinkelse eller mangel som oppstår som følge av bestilling utenfor Selgers opplyste åpningstider.

 

8. Risikoen for Varen

Risikoen for Varen går over på Kjøper når han, eller en annen person som opptrer på Kjøpers vegne, har fått Varene levert i tråd med punkt 7.

 

9. Angrerett

Denne Avtalen er unntatt angrerett, grunnet Varer som forringes eller raskt går ut på dato, jf. angrerettloven § 22 første ledd bokstav b, og forseglede Varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, jf. angrerettloven § 22 første ledd bokstav g. Dette innebærer at kjøpet er bindende fra avtaleinngåelsen, og Kjøper kan ikke angre kjøpet.

 

10. Forsinkelse og manglende levering – Kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

 

10.1 Alternative misligholdsbeføyelser som følge av forsinkelse

Dersom Selgeren ikke leverer Varen til avtalt tidspunkt kan Kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene kreve oppfyllelse, heve Avtalen og/eller kreve erstatning fra Selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser skal Kjøper klage dette inn skriftlig på e-post til cru@mollakaffebar.no straks etter at Kjøper er gjort kjent med forsinkelsen, og under enhver omstendighet innen rimelig tid.

 

10.2 Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra Selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Selger at det står i vesentlig misforhold til Kjøperens interesse i at Selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan Kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

10.3 Heving

Dersom Selgeren ikke leverer Varen på leveringstidspunktet som er avtalt med Kjøper skal Kjøperen oppfordre Selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom Selger ikke leverer Varen innen tilleggsfristen, kan Kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis Selger nekter å levere Varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av Avtalen, eller dersom Kjøperen har underrettet Selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av Avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at Kjøperen fikk vite om leveringen.

 

10.4 Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom Selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor Selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

11. Mangel ved Varen – Kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

 

11.1 Reklamasjon

Hvis det foreligger en mangel ved Varen må Kjøper ved levering av Varen gi Selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen.

Dersom Varen har en mangel og dette ikke skyldes Kjøperen eller forhold på Kjøperens side, kan Kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve Avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra Selgeren.

Reklamasjon til Selgeren bør skje muntlig ved levering og skriftlig dersom partene ikke kan løse dette seg imellom. Skriftlig reklamasjon skal skje til cru@mollakaffebar.no straks etter at Kjøper er gjort oppmerksom på mangelen, og under enhver omstendighet innen rimelig tid.

 

11.2 Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg Kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 

11.3 Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom Varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for Kjøperen.

 

11.4 Heving

Dersom Varen ikke er rettet eller omlevert, kan Kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

12. Selgerens rettigheter ved Kjøperens mislighold

 

12.1 Overordnet

Dersom Kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter Avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Selgeren eller forhold på Selgerens side, kan Selgeren i henhold til reglene i Forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde Varen tilbake, kreve oppfyllelse av Avtalen, kreve Avtalen hevet samt kreve erstatning fra Kjøperen.

Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede Varer.

Det samme gjelder dersom levering har skjedd, og feil i betaling skyldes forhold hos tredjemann; herunder tilbyder(e) av betalingsformidlingstjenester.

 

12.2 Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at Kjøperen betaler kjøpesummen. Er Varen ikke levert, taper Selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

12.3 Heving og nektelse av servering

Selger kan heve Avtalen eller nekte servering av betalt Vare dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold, om Kjøperen er overstadig beruset og i henhold til alkoholloven § 8-11 ikke er i stand til å kjøpe eller motta mer alkohol, opptrer truende eller på annen måte voldelig eller høylytt, eller annet vesentlig mislighold fra Kjøperens side. Det samme gjelder dersom tredjemann eller formidler, som opptrer i samarbeid med Selger, vurderer Kjøperen til å opptre på slik måte.

Selger kan ikke heve Avtalen dersom fullstendig betaling har skjedd, men kan nekte servering av Varen etter alkoholloven § 8-11 dersom vilkårene for dette er oppfylt. Fastsetter Selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og Kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan Selger heve kjøpet.

 

12.4 Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom Kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til Avtalen, kan Selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 

12.5 Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte Varer

Dersom Kjøperen unnlater å hente ubetalte Varer, kan Selger belaste Kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke Selgerens faktiske utlegg for å levere Varen til Kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes Kjøpere under 18 år.

 

13. Garanti

Garanti som gis av Selgeren eller produsenten, gir Kjøperen rettigheter i tillegg til de Kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i Kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 

14. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er Selger. Med mindre Kjøperen samtykker til noe annet, kan Selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at Selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter Avtalen. Selger vil ikke lagre eller oppbevare sensitive personopplysninger om Kjøper.

Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at Selger skal få gjennomført Avtalen med Kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Kjøper forplikter seg til å sette seg inn i eventuelle personopplysningssamtykker, brukervilkår mv. som er nødvendig for tredjeparters utførelse av deler av Selgers forpliktelse etter Avtalen.

 

15. Konfliktløsning

Klager rettes til Selger innen rimelig tid, jf. punkt 10 og 11. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan Kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling.

Forbrukerrådet

Pb. 463 Sentrum,

0105 Oslo

Postmottak

23 400 500

www.forbrukerradet.no